กำหนดการ

รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ กิจกรรม
10 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ลงทะเบียนออนไลน์
10 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ส่งบทคัดย่อ
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้นำเสนอแบบบรรยาย
1 มีนาคม พ.ศ. 2560 (13.00 น. เป็นต้นไป) นักวิจัยติดโปสเตอร์ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (หอประชุมใหม่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2 ถึง 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ดำเนินการประชุมใหญ่
(ร่าง) กำหนดการการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel : 0-4221-1040-59 Fax : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th