คำแนะนำในการลงทะเบียน

1. ประเภทผู้ลงทะเบียน

• กรุณาระบุประเภทผู้ลงทะเบียนที่ใกล้เคียงกับท่านมากที่สุด
• ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ลงทะเบียนมากกว่า 2 ประเภท และหนึ่งในนั้นเป็น ผู้ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2559 หรือประจำปีอื่นๆ กรุณาเลือกประเภทผู้ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2559 หรือประจำปีอื่นๆ
• ตัวอย่าง หากท่านเป็นผู้บริหาร อีกทั้งเป็นผู้ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2559 หรือประจำปีอื่นๆ ด้วย กรุณาเลือกประเภท ผู้ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2559 หรือประจำปีอื่นๆ เป็นต้น

2. รหัสโครงการที่ได้รับทุน

• รหัสโครงการที่ได้รับทุน เฉพาะผู้ที่อยู่ในประเภท ผู้ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยประจำปี 2559 หรือประจำปีอื่นๆ เท่านั้น
• ระบบจะไม่อนุญาตให้ท่านกรอกข้อมูลรหัสโครงการหากท่านเลือกประเภทอื่น (ตรวจสอบข้อมูลโครงการวิจัย)

3. สถานะผู้ลงทะเบียน

กรุณาเลือกสถานะที่ท่านผู้ลงทะเบียนจะมีบทบาทในการประชุมครั้งนี้อย่างถูกต้อง เพื่อทางผู้จัดงานจะได้เตรียมการให้อย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยให้มีข้อขัดข้องน้อยที่สุด หากไม่มีสถานะที่ตรงกับท่านกรุณาเลือกประเภท อื่นๆ

4. ตรวจสอบ E-mail

ตรวจสอบ E-mail สำหรับลงทะเบียนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจาก ระบบจะส่ง E-mail ตอบกลับไปยัง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบการลงทะเบียนและยืนยันการลงทะเบียน

5. ไฟล์บทคัดย่อ

• แนบไฟล์บทคัดย่อ (Abstract) เฉพาะหัวหน้าโครงการวิจัยเท่านั้น (ผู้ร่วมวิจัย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรืออื่นๆ ในโครงการ ไม่ต้องแนบ)
• ไฟล์จะต้องเป็นไฟล์ Microsoft Word (เช่น .doc, .docx เป็นต้น) เท่านั้น เนื่องจากระบบจะไม่ยอมรับ File ประเภทอื่น
• กรุณาศึกษา รายละเอียดบทคัดย่อ และ แบบฟอร์ม สำหรับการเขียนบทคัดย่อ

6. ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยัน

• เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบทุกช่อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจะทำการยืนยันการลงทะเบียน เพราะหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาดอาจจะทำให้ข้อมูลของท่านตกหล่นได้

• หลังจากท่านยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะส่ง E-mail ตอบกลับอัตโนมัติไปยัง E-mail ที่ท่านได้ทำการกรอกไว้
• E-mail ตอบกลับจากระบบ อาจอยู่ใน อีเมลขยะ, Junk หรือ Spam ใน E-mail ของท่าน โปรดทำการตรวจสอบให้ละเอียด
• ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับแสดงว่าการลงทะเบียนผิดพลาด กรุณาลงทะเบียนใหม่ หรือติดต่อ สำนักบริหารโครงการฯ

BANNER
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel : 0-4221-1040-59 Fax : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th