การนำเสนอผลงาน

บทคัดย่อ (Abstract)

รายละเอียดการเขียนบทคัดย่อ

1. บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4 โดยข้อความต้องไม่เกินกรอบสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 ในการเขียนบทคัดย่อ
2.1 ตั้งค่าห่างจากขอบกระดาษด้านบนและด้านซ้าย 1.5 นิ้ว
2.2 ตั้งค่าห่างจากขอบกระดาษด้านล่างและด้านขวา 1.0 นิ้ว

3. ตัวอักษร Angsana New
4. เนื้อหาในการเขียนบทคัดย่อให้เขียนอยู่ภายใน 1 ย่อหน้า ไม่มีตาราง ไม่มีรูปภาพ และไม่มีกราฟประกอบในบทคัดย่อจากตัวอย่างบทคัดย่อในส่วนที่ทำแถบสีเทาเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์และความเป็นไปได้ของผลการศึกษา สนับสนุนหรือคัดค้านทฤษฎี เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเน้นความสำคัญของงานให้เข้าใจง่ายที่สุด ความเชื่อมโยงในการนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงสังคม ท้องถิ่น หรือเชิงพาณิชย์
5. ขนาดตัวอักษร
5.1 ชื่อโครงการวิจัย ขนาดตัวอักษร 16 ตัวหนา จัดให้อยู่ทางด้านซ้ายของกระดาษ
5.2 ชื่อ-นามสกุล ของผู้วิจัย ขนาดตัวอักษร 15 ตัวหนา จัดให้อยู่ทางด้านซ้ายของกระดาษ
5.3 สังกัดของผู้วิจัย ขนาดตัวอักษร 12 ตัวเอียง หากผู้วิจัยอยู่สังกัดเดียวกัน ให้ใช้ข้อมูลร่วมกัน จัดให้อยู่ทางด้านซ้ายของกระดาษ
5.4 บรรทัดแรกของบทคัดย่อ ย่อหน้า 0.5 นิ้ว และบรรทัดต่อไปจัดให้เต็มตามกรอบที่กำหนดให้
5.5 หัวข้อคำสำคัญ ขนาดตัวอักษร 14 ตัวหนา จัดอยู่ทางด้านซ้ายของกระดาษ
5.6 เนื้อหาคำสำคัญ ขนาดตัวอักษร 14 ตัวธรรมดา จำนวน 2 – 4 คำ ให้คั่นด้วยเครื่องหมายลูกน้ำโดยคำสำคัญเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

6. ดำเนินการแนบไฟล์บทคัดย่อในรูปแบบ Microsoft Word (.docx หรือ .doc) เท่านั้น
7. เพื่อการตรวจสอบไฟล์ที่ถูกต้อง หัวหน้าโครงการกรุณาตั้งชื่อไฟล์บทคัดย่อ ตามรหัสโครงการวิจัย เท่านั้น
ตัวอย่างเช่น 196UDRU59BIO.docx หรือ 196UDRU59BIO.doc เป็นต้น
8. ขอความกรุณาหัวหน้าโครงการเตรียมบทคัดย่อเพื่อแนบไฟล์พร้อมกับการลงทะเบียน จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัย (Poster)

รายละเอียดการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัย

1. รูปแบบและองค์ประกอบของโปสเตอร์
1.1 จัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาไทย
1.2 ส่วนบนของโปสเตอร์ใส่โลโก้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โลโก้สำนักบริหารโครงการฯ และมหาวิทยาลัยต้นสังกัด
1.3 หัวเรื่องประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อหัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย สาขา/คณะ/มหาวิทยาลัยต้นสังกัด และอีเมล
1.4 เนื้อหาประกอบด้วยความเป็นมาหรือภูมิหลังอย่างย่อ วัตถุประสงค์ วิธีการโดยสรุป ผลการวิจัย และ/หรือผลการวิเคราะห์ (ควรใช้รูปภาพ ตาราง หรือกราฟ เป็นสื่อ) สรุป เอกสารอ้างอิง (ไม่เกิน 3 รายการ) และกิตติกรรมประกาศ โดยในกิตติกรรมประกาศให้มีข้อความระบุด้วยว่า “งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”
1.5 ขนาดตัวอักษรควรมีความสูงประมาณ 1.0 เซนติเมตร หรือมีขนาดที่สามารถอ่านได้ในระยะห่างจากบอร์ดประมาณ 1 เมตร

2. ขนาดและลักษณะของโปสเตอร์
2.1 จัดเตรียมโปสเตอร์ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร และสูง 120 เซนติเมตร
2.2 โปสเตอร์ไม่ควรมีน้ำหนักมาก สามารถติดกับผนังบอร์ดได้แน่นและไม่หลุดง่าย
2.3 จัดทำโปสเตอร์ให้มีปริมาณข้อมูลที่เหมาะสม (ไม่มากหรือน้อยเกินไป) และมีลักษณะเรียบง่ายและสวยงาม (ไม่ควรใส่รูปภาพหรือลวดลายที่ไม่เกี่ยวข้อง)
2.4 ใช้ตัวอักษร (Font) ที่อ่านง่าย ใช้สีพื้นและสีตัวอักษรที่เหมาะสมเข้ากันได้และสบายสายตา

3. คำแนะนำและข้อปฏิบัติ
3.1 ผู้นำเสนอผลงานอยู่ประจำที่โปสเตอร์เพื่ออธิบายผลงานหรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลงานวิจัยในช่วงเวลาที่กำหนด และรับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของโปสเตอร์ตลอดการประชุม
3.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปสเตอร์ เบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการวิจัย หรืองบประมาณโครงการบริหารจัดการฯ ซึ่งสำนักบริหารโครงการฯ ได้โอนให้มหาวิทยาลัยแล้ว

4. สถานที่ติดโปสเตอร์และวันเวลานำเสนอ
ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (หอประชุมใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
นักวิจัยสามารถติดโปสเตอร์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel : 0-4221-1040-59 Fax : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th