ติดต่อสอบถาม

ด้านการจัดงาน
ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทรศัพท์ : 080-196-9605
อีเมล : nopthamma@gmail.com
นางโสภิตา เลิศสุบิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทรศัพท์ : 081-899-1286
อีเมล : sopita_khanom@yahoo.com
นางสาวพาริณี โลมาอินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทรศัพท์ : 083-150-7821
อีเมล : piya_yo@hotmail.com
   
ด้านระบบลงทะเบียน
ผศ.มานะ โสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทรศัพท์ : 094-524-9261
อีเมล : manasopa@hotmail.com
นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทรศัพท์ : 088-305-1324
อีเมล : rachawit.tip@gmail.com
   
ด้านวิชาการ
ดร.ชนิดา แสนสะอาด
สำนักบริหารโครงการฯ
โทรศัพท์ : 02-129-3108, 02-129-3124
อีเมล : herp.mua@gmail.com
ดร.สุชาดา จงประกอบกิจ
สำนักบริหารโครงการฯ
โทรศัพท์ : 02-129-3108, 02-129-3124
อีเมล : herp.mua@gmail.com
ดร.พิริยะ แก้วปฐมศรี
สำนักบริหารโครงการฯ
โทรศัพท์ : 02-129-3108, 02-129-3124
อีเมล : herp.mua@gmail.com
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel : 0-4221-1040-59 Fax : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th