เกี่ยวกับโครงการ

HERP CONGRESS V

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

The 5th Higher Education Research Promotion Congress

(HERP CONGRESS V)

วันที่ 2-4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ความเป็นมา

การวิจัยเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศความสามารถในการวิจัยเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องสร้างปัญญาปฏิบัติหรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge-based Society) นอกจากนี้กระบวนการหนึ่งที่สำคัญของการวิจัยคือการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ เพื่อการนำผลงานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาสังคม และต่อยอดการพัฒนางานวิจัยที่สูงขึ้นต่อไป

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น การวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยที่สอดคล้องกับ Supra Clusters 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และกำหนดให้มีการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

ครั้งที่ 1 (HERP CONGRESS I) ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
ครั้งที่ 2 (HERP CONGRESS II) ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

สำหรับปี พ.ศ.2560 สำนักบริหารโครงการฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเครือข่ายมหาวิทยาลัยของรัฐ จะดำเนินการจัดประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์

1. แสดงศักยภาพด้านการวิจัย ภายใต้คลัสเตอร์ด้านเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยที่กำลังพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 50 แห่ง และภายใต้ซุปราคลัสเตอร์ 6 ด้าน ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ
2. ประเมินผลสำเร็จและคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าต่อชุมชน ท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ผลผลิตในลักษณะต่างๆ เช่น หนังสือจากการประมวล วิเคราะห์ และ/หรือสกัดมาจากผลงานวิจัย การถอดบทเรียน สื่อการเรียนการสอน ผลงานตีพิมพ์ที่ผ่านการประเมินอย่างมีมาตรฐานและการจดสิทธิบัตร เป็นต้น
4. สร้างเครือข่ายนักวิจัยในการที่จะร่วมมือกันทำการวิจัยเชิงบูรณาการต่อไปในอนาคต
5. เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยมีความตื่นตัวในการทำวิจัยและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ โดยการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นและดีมากเพื่อรับรางวัล
6. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการและระบบงานวิจัย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยนักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 20 แห่ง มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเครือข่ายประชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 1,000 คน
2. ผลงานของนักวิจัยที่นำเสนอที่ประชุมวิชาการในรูปแบบการบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ไม่น้อยกว่า 450 ผลงาน
3. การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และการเสวนาวิชาการ ไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัย งานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
2. เพื่อนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น สังคม และประเทศ
3. เพื่อพัฒนาให้เกิดระบบเครือข่ายงานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างสถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รูปแบบการจัดงาน

รูปแบบการจัดงาน มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการงานวิจัย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ พร้อมทั้งมีการคัดเลือกงานวิจัยที่เป็นผลงานดีเด่นลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับพิเศษ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยส่งผลงานที่มีคุณภาพ การนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ และการจัดนิทรรศการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม จากงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ
กลุ่มที่ 2 การวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 3 การพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น
กลุ่มที่ 4 ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 5 ผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 20 แห่ง ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถกระตุ้นให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อนำเสนอในเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่มีมาตรฐาน
2. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ และ/หรือ หนังสือวิชาการ
4. นักวิจัยเกิดความตื่นตัวและให้ความสำคัยในการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ รปะสิทธิภาพ และมุ่งแก้ไขปัญหาในชุมชนและท้องถิ่น
5. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อนำไปปรับใช้
6. เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ของเครือข่ายศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัน-เวลา การจัดประชุม

ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

สถานที่จัดการประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel : 0-4221-1040-59 Fax : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th