“รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล”

สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้ สกอ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดจัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS V) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 - วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ภายใต้แนวคิด “รากฐานภูมิปัญญาไทย นวัตกรรมวิจัยสู่สากล” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ภายในงานมีการจัดกิจรรมต่างๆ เช่น การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิให้สอดคล้องกับ “ไทยแลนด์ 4.0” เสวนาของกลุ่มวิจัยเครือข่ายการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพครั้งที่ 2 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีเด่น และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยระดับดีมาก ทั้งนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสร้างความตื่นตัวและสร้างวัฒนธรรมการวิจัย สร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในระดับต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง อีกทั้งจะมีการแจกหนังสือรายงานการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการวิจัย ซึ่งเป็นรายงานจากการประเมินผลงานที่มีผลกระทบสูงในเชิงเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการฯ ซึ่งผลสำเร็จของการประชุม HERP CONGRESS V จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ในปีต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel : 0-4221-1040-59 Fax : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th